Algemene voorwaarden van Bieke Dumont Wij-en-Klei

Bevelandstraat 20, 9000 Gent

Zaakvoerder: Bieke Dumont

BTW BE 0801317493

Ondernemingsnummer: 0801317493


Deze algemene voorwaarden van het Atelier Bieke Dumont “Wij-en-Klei” zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten en evenementen als op goederen en worden door het bestellen op de website of het geven van een opdracht door de klant als aanvaard beschouwd.


Een evenement kan bijvoorbeeld zijn: een lessenreeks, stage, glazuur sessie, vrij atelier of initiatie les of Raku workshop. Deze lijst is niet beperkend.


Wij-en-Klei mag de algemene voorwaarden ten allen tijde veranderen of aanvullen zonder voorafgaande verwittiging.


Wij-en-Klei heeft het recht om een evenement ten allen tijde te annuleren of te wijzigen. Wanneer dit voorvalt wordt het inschrijvingsgeld proportioneel terug betaald aan de klant. Het annuleren of wijzigen van een evenement kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan voor de klant.Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Wij-en-Klei op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens een evenement.

Indien er tijdens een evenement onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan Wij-en-klei de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.


INSCHRIJVINGEN

Inschrijven kan via de website of door het sturen van een e-mail of een bericht.

Een inschrijving voor een evenement is pas definitief nadat de betaling is ontvangen door Wij-en-Klei. Betaling via overschrijving dienst te gebeuren op rekening nummer Rek BE51 7330 7054 1662 met vermelding van evenement naam en start datum van het evenement.  ANNULERINGSVOORWAARDEN

Annulering of wijziging (ongeacht de reden) van deelname aan een evenement kan alleen schriftelijk gebeuren. Een evenement kan bijvoorbeeld zijn: een lessenreeks, stage, glazuur sessie, vrij atelier of initiatie les of Raku workshop. Deze lijst is niet beperkend.


Bij annulering meer dan 4 weken voor de startdatum van een evenement wordt 10% van het inschrijvingsgeld als kost aangerekend met een minimum van 15 EUR.

Bij een annulering tussen de drie weken en 1 week voor de startdatum van een evenement wordt 50% van het inschrijvingsgeld als kost aangerekend met een minimum van 15 EUR.

Bij annulering in de week voor de startdatum is geen terugbetaling mogelijk.

Indien je zelf een andere deelnemer aandraagt, dan betaal je enkel 15 EUR kosten.


BETALINGSVOORWAARDEN

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bepaald. Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:

€20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;

€30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;

€65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.”


KLACHTEN en BETWISTINGEN

Klachten moeten door de klant per aangetekend schrijven gebeuren binnen de 8 dagen van factuurdatum.

Ingeval van betwisting zijn alleen de daartoe bevoegde rechtbanken van het rechtsgebied bevoegd.


VERZENDINGEN, OVERDRACHT VAN GOEDEREN EN RISICO’S

Bestelde goederen worden binnen de 3 dagen verzonden met B-Post, met garantie en ontvangstbevestiging. De verzendingstermijnen worden bepaald door B-Post en zijn te vinden op hun website.

Leveringen worden beperkt tot de Benelux en de kostprijs wordt mee afgerekend via de website.

Zolang geleverde goederen en diensten niet volledig zijn betaald, blijven zij eigendom van de verstrekker. Niettemin gaan alle risico's gekoppeld aan de verkochte goederen en diensten over op de koper vanaf het ogenblik van levering.

Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, niet tijdig nakomt, zijn wij gerechtigd om verdere leveringen en diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.


PRIVACY

Wij-en-Klei heeft het recht de persoonlijke gegevens van de klant bij te houden en verbindt zich er toe om deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf.

De klant kan steeds aan Wij-en-Klei vragen om de gegevens die op hem betrekking hebben, te bezorgen